การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง style โดยใช้วิธีการสอนแบบการคิด เชิงบูรณาการ (Interactive thinking)

Login |

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง style โดยใช้วิธีการสอนแบบการคิด เชิงบูรณาการ (Interactive thinking)

Show full item record

Title: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง style โดยใช้วิธีการสอนแบบการคิด เชิงบูรณาการ (Interactive thinking)
Author: นางสาววิศณี ไชยรักษ์ นางสาวนดา ผลารักษ์
Abstract: รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง style โดยใช้วิธีการสอนแบบการคิดเชิงบูรณาการ (Interactive thinking) วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาวิธีการสอนแบบการคิดเชิงบูรณาการ (Interactive thinking) เรื่อง style ในการออกแบบภายใน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักศึกษา เรื่อง style โดยใช้วิธีการสอนแบบการคิดเชิงบูรณาการ(Interactive thinking) 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน เรื่อง style ใช้วิธีการสอนแบบการคิดเชิงบูรณาการ (Interactive thinking) กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบการคิดเชิงบูรณาการ (Interactive thinking) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการคิดเชิงบูรณาการ (Interactive thinking)เรื่อง Style ดำเนินการสอนตามรูปแบบ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนำ เข้าสู่ปัญหา (Problem approach) ขั้นที่ 2. ศึกษาข้อมูล (Research) ขั้นที่ 3 ขั้นระดมความคิด (Brain storming) ขั้นที่ 4. ขั้นตอนการวิเคราะห์และนำมาสรุป (Analyses) และขั้นที่ 5 นำข้อมูลที่ได้มาเขียนทัศนียภาพตามรูแบบ style (Sketch design) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง styleโดยใช้วิธีการสอนแบบการคิดเชิงบูรณาการผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ค่า t เท่ากับ -19.803 มีความแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน เรื่อง style โดยใช้วิธีการสอนแบบการคิด เชิงบูรณาการ (Interactive thinking) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก - มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.24 - 3.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) = 0.72 - 0.56
URI: http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/handle/123456789/234
Date: 2011-09-23

Files in this item

Files Size Format View
abstract.pdf 140.2Kb PDF View/Open
contents.pdf 2.596Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record