การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Login |

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Show simple item record

dc.contributor.author วรรธนะปกรณ์, พวงผกา
dc.contributor.author ผลประพฤติ, โสภณ
dc.creator วรรธนะปกรณ์, พวงผกา
dc.creator ผลประพฤติ, โสภณ
dc.date 2553
dc.date.accessioned 2012-05-15T08:11:05Z
dc.date.available 2012-05-15T08:11:05Z
dc.date.created 2553
dc.date.issued 2012-05-15T08:11:05Z
dc.identifier.uri http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/handle/123456789/276
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่กำลังศึกษาในวิชาสัมมนาวิชาชีพด้านมัลติมีเดีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 27 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่า -รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางตรง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย จอยส์และวีล (Joyce and Weil) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ช่วยให้เรียนรู้ทั้งเนื้อหา รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จนสามารถทำได้ดีในเวลาที่จำกัดและช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้คะแนนรวมทั้งหมดร้อยละ 79.52 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาสัมมนาวิชาชีพด้านมัลติมีเดีย ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นแนะนำบทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การควบคุม ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำ และ ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ กลุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 14 คน และเพศหญิง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 และ 48.15 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .881และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาสัมมนาวิชาชีพด้านมัลติมีเดียในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.296 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.931 th
dc.description.provenance Submitted by rmuti oarit (ir@rmuti.ac.th) on 2012-05-15T08:11:05Z No. of bitstreams: 11 Appendix.pdf: 598224 bytes, checksum: b226dd7764f233edd5c79b2a27c1b24f (MD5) Bibliography.pdf: 161010 bytes, checksum: 17ae161d0f9ccd5af36d700de4f915ea (MD5) Chapter 5.pdf: 160149 bytes, checksum: 86a85a956a42fc4449c7a596155d46cb (MD5) Chapter 4.pdf: 283864 bytes, checksum: 335846ec3e909be169b6c992ca53719f (MD5) Chapter 3.pdf: 204023 bytes, checksum: 40804eab81bd90a7f35ce64ee9268562 (MD5) Chapter 2.pdf: 318373 bytes, checksum: f2df8c5d74e82983d3aa5ec8009701c8 (MD5) Chapter 1.pdf: 137255 bytes, checksum: 3aedf4b142c382c0349cf8943ed3939e (MD5) Table of content.pdf: 170686 bytes, checksum: 498d27fb90883cc9f2c54b07b3dd7b35 (MD5) Acknowledgment.pdf: 79540 bytes, checksum: 06b508d0699c03387d3b8fdde6ba774a (MD5) Abstract.pdf: 177930 bytes, checksum: 3932c9ff247157945c0be59330c9ef4e (MD5) Cover.pdf: 186948 bytes, checksum: cd3bea314635d8d01315a24443a872f4 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2012-05-15T08:11:05Z (GMT). No. of bitstreams: 11 Appendix.pdf: 598224 bytes, checksum: b226dd7764f233edd5c79b2a27c1b24f (MD5) Bibliography.pdf: 161010 bytes, checksum: 17ae161d0f9ccd5af36d700de4f915ea (MD5) Chapter 5.pdf: 160149 bytes, checksum: 86a85a956a42fc4449c7a596155d46cb (MD5) Chapter 4.pdf: 283864 bytes, checksum: 335846ec3e909be169b6c992ca53719f (MD5) Chapter 3.pdf: 204023 bytes, checksum: 40804eab81bd90a7f35ce64ee9268562 (MD5) Chapter 2.pdf: 318373 bytes, checksum: f2df8c5d74e82983d3aa5ec8009701c8 (MD5) Chapter 1.pdf: 137255 bytes, checksum: 3aedf4b142c382c0349cf8943ed3939e (MD5) Table of content.pdf: 170686 bytes, checksum: 498d27fb90883cc9f2c54b07b3dd7b35 (MD5) Acknowledgment.pdf: 79540 bytes, checksum: 06b508d0699c03387d3b8fdde6ba774a (MD5) Abstract.pdf: 177930 bytes, checksum: 3932c9ff247157945c0be59330c9ef4e (MD5) Cover.pdf: 186948 bytes, checksum: cd3bea314635d8d01315a24443a872f4 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน th
dc.language.iso th th
dc.subject รูปแบบการจัดการเรียนการสอน th
dc.subject ผู้เรียนเป็นสำคัญ th
dc.title การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ th
dc.title.alternative The Study of Student-Centered Instructional Model in Seminar in Multimedia in Mass Communication of the 4th year students of Multimedia Technology in the Faculty of Engineering and Architecture, th
dc.type Research Report th

Files in this item

Files Size Format View
Abstract.pdf 177.9Kb PDF View/Open
Acknowledgment.pdf 79.54Kb PDF View/Open
Appendix.pdf 598.2Kb PDF View/Open
Bibliography.pdf 161.0Kb PDF View/Open
Chapter 1.pdf 137.2Kb PDF View/Open
Chapter 2.pdf 318.3Kb PDF View/Open
Chapter 3.pdf 204.0Kb PDF View/Open
Chapter 4.pdf 283.8Kb PDF View/Open
Chapter 5.pdf 160.1Kb PDF View/Open
Cover.pdf 186.9Kb PDF View/Open
Table of content.pdf 170.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record