สถาบันวิจัยและพัฒนา

Login |

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Browse by

Recent Submissions

  • บุณย์ศุภา, วิลาวัลย์; ญาติโสม, จิตราภรณ์; คำโคตรสูนย์, ชลิตา; ประเพโส, ปรียาภรณ์; สัตถาวะโห, ปานฤดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, January NaN, 2559)
  • จันทร์ฉาย, ณัฐพร; ดิษฐสุวรรณกุล, กรณิการ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, January NaN, 2559)
  • พรมศิลา, วรพรรณ; ศรีสมบูรณ์, กรรณิการ์; ญาณไพศาล, จิริสุดา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, January NaN, 2559)
  • สุทธิประภา, ปรเมศวร์; หนูบุญ, ทยาวีร์; เวงสูงเนิน, พลเทพ; อันสุรีย์, พีรณัฐ; หวังเขื่อนกลาง, วิรัตน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, January NaN, 2559)
  • พวงชมภู, พงศกร; ประสารฉํ่า, หริส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, January NaN, 2559)