Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างธันย์ชนก, แถมกลาง
2562ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวตุ๊กตา, ใสมณี
2561นวัตกรรมบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัฐชัย, ต้นเนียม
2561อิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอมสุวัฒนา, ตุ้งสวัสดิ์
2559การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วงจรข่ายของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยใช้หลักการเรียนแบบกลุ่มและ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้นนุชนาฏ, ฝาเฟี้ยม; อภิญญา, อินทร์นอก; วัชรพล, นาคทอง; เอกจิต, คุ้มวงศ์; ปิยดนัย, บุญไมตรี; สุภาธิณี, กรสิงห์
2555การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการฉกาจ, เชื่อดี; สุรพจน์, วัชโรภากุล
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในบริการของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2556พวงผกา, วรรธนะปกรณ์
2556การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยกาญจนา, ตันสุวรรณรัตน์
2556เปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐและเอกชนต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพงศ์ทร, สาตรา
2560คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ นักศึกษา กรณีศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาสุกัญญา, ถึงอินทร์