Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561พฤติกรรมก่อนวิบัติของดินผสมผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิลปรับปรุงด้วยซีเมนต์ ภายใต้สภาวะระบายนํ้าจิระยุทธ, สืบสุข; คมกร, ไชยเดชาธร
2562การปรับปรุงดินตกชั้นคุณภาพด้วยขยะของแข็งจากผิวทางแอสฟัลต์สำหรับเป็นวัสดุชั้นพื้นทางเขียวในงานก่อสร้างถนนและรางรถไฟจิระยุทธ, สืบสุข; คมกร, ไชยเดชาธร
2561ความคงทนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของดินลูกรังปรับปรุงด้วย ซีเมนต์ภายใต้สภาวะเปียกสลับแห้งจิระยุทธ, สืบสุข; คมกร, ไชยเดชาธร
2562การพัฒนาคอนกรีตเขียวจากมวลรวมผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิล สำหรับเป็นผิวทางงานถนนจิระยุทธ, สืบสุข; คมกร, ไชยเดชาธร
2558กำลังอัดแกนเดียวและโครงสร้างจุลภาคของดินผสมผิวทางแอสฟัลท์รีไซเคิล ปรับปรุงด้วยซีเมนต์จิระยุทธ, สืบสุข; อภิชิต, คำภาหล้า
2558พฤติกรรมก่อนวิบัติของดินผสมผิวทางแอสฟัลท์รีไซเคิลปรับปรุงด้วยซีเมนต์จิระยุทธ, สืบสุข; อภิชิต, คำภาหล้า
2557การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้นํ้าหนักบรรทุกแบบวัฎจักรจิระยุทธ, สืบสุข
2557ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของดินซีเมนต์ผสมผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิลจิระยุทธ, สืบสุข
2558การใช้ประโยชน์ขยะกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินชั้นพื้นทางอภิชิต, คำภาหล้า; จิระยุทธ, สืบสุข
2559ผลของอัตราความเครียดต่อพฤติกรรมสถานะวิกฤตของดินผสมผิวทาง แอสฟัลต์ที่นํากลับมาใช้ใหม่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์จิระยุทธ, สืบสุข; คมกร, ไชยเดชาธร